Proje Yönetimi

Her reklam, markanın kimliğine yapılan
uzun vadeli bir yatırımdır.

İnternet ve web teknolojilerinin kullanıldığı dijital projeler; web sitelerinden mobil uygulamalara, e-ticaretten e-postalara, sosyal medya kampanyalarından arama motoru optimizasyonuna kadar uzanan geniş portföylü hizmetlerdir.

Bir projeyi sıfırdan neden & nasıl yaratacağımızı biliyor, bunu başarmak için hangi teknolojinin kullanılabileceğini, nasıl kurgulanacağını ve daha da önemlisi kazanımlarının neler olacağını stratejik bir bakış açısıyla anlamlandırıyoruz.

Proje Yönetimi Nedir?

Büyük çaplı organizasyonlarda ve projelerde yapılacak olan faaliyetlerin yönetimi, bu faaliyetlerde kullanılan kaynakların tedarik edilmesi, bu tedarik edilen kaynakların kullanıma uygun yönetilmesi ve proje süreci boyunca koordineli bir çalışma ve düzen gerekmektedir. Proje yönetimi, belirli bir projenin oluşumunu tamamlanması için projenin planlamasını yapmak, proje için belirlenen hedeflerini gerçekleştirmek, projenin kabul kriterlerine göre tüm organizasyon süreci ile ilgilenmek, gerekli kaynakları tedarik etmek ve projenin hayata geçirilme aşamasını gerçekleştirmek için uygulanmaktadır. Kısaca proje yönetimi, bir ekibin belirli bir zaman içerisinde bir projenin hedeflerine ulaştırılması için liderlik etmesi anlamına gelmektedir. Proje yönetimi, belirli bir planı, olayı veya görevi tamamlamaya doğru taşımak için bir şirketin kaynaklarının planlanmasını ve düzenlenmesini içermektedir.

 

Proje yönetimine duyulan ihtiyaç, teknolojinin de ilerlemesi ile son yıllarda artan talep ve pazardaki rekabete göre artmaktadır. Bu sebeple profesyonel bir şekilde yönetilen bir proje süreci firmaya rekabet üstünlüğü de sağlayacaktır. Proje yönetim sürecinde, projede kullanılan bilgi ve deneyim projenin amaçlarına uygun şekilde dikkat edilerek uygulanmalıdır. Ayrıca bu süreçte zaman yönetimi, maliyet yönetimi, günlük planlama, organizasyonun içerdiği detaylar gibi pek çok etkenle karşılaşmak mümkün olacaktır. Bu etkenler zaman zaman karmaşa yaratabilmekte ve bu karmaşanın da yönetilmesi gerekmektedir.

 

Her proje yönetim süreci projeye göre değişkenlik göstermektedir fakat temel teknikleri ve proje yöntemi aşamaları sabittir. Bu aşamalar ve teknikler üzerinden projenin konseptine, kriterlerine ve amaçlarına göre şekillenebilir.

Proje Yönetimi Teknikleri

Bir proje yönetimi gerçekleştirirken projenin gerektirdiği belirli bir plana ve prosedüre uyulması gerekmektedir. Düzenli ve disiplinli bir şekilde yapılan proje yönetim planı, projenin başarılı bir şekilde faaliyete geçirilmesini sağlayacaktır. Bu sebeple bir projeyi gerekli teknikleri kullanarak yönetmek projenin hayata geçirilmesini kolaylaştıracaktır. Proje yönetim teknikleri, becerilerinizi, deneyiminizi ve projenin gereksinimlerini karşılamanız için gereken belirli operasyonları gerçekleştirmek için doğru araçları uygulamaya yönelik yardımcılardır. Bu proje yönetim tekniklerinden bazıları;

  • Waterfall (Şelale) Proje Yönetim Tekniği: Bu proje yönetim tekniği geleneksel proje yönetimine benzemektedir. Adımların sıralı ve doğrusal olarak ilerlendiği bir tekniktir. Bu nedenle, bu şelale proje yönetiminde görev sıralarına ve zaman çizelgelerine dikkat edilmesi projenin eksiksiz ve hatasız yönetilmesi için çok önemlidir. Bu teknikte, her bir görevin bir sonraki adım başlamadan eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Önceki aşama tamamlanmadan bir sonraki aşamaya başlanmaz ve Waterfall proje yönetim tekniği bir önceki aşamaya dönülmesine izin vermez. Bu sebeple, herhangi bir hata durumunda veya proje gözden geçirmek istenirse ilk adıma dönülmesi gerekmektedir. Her adım sonunda doküman oluşturulur bu sebeple, şelale proje yönetim tekniği dokümanlar ile ilerlemektedir.

 

  • Agile (Çevik) Proje Yönetim Tekniği: Çevik proje yönetimi, proje süreci boyunca sonuçların sürekli izlenmesine ve iyileştirilmesine odaklanan yinelemeli ve geliştirilmeye uygun bir proje yönetim tekniğidir. Yüksek kaliteli sonuçlar, müşteri değeri sağlamanın, ekip etkileşimlerinin ve mevcut iş koşullarına uyum sağlamanın bir sonucudur. Agile proje yönetim tekniği, aşamalı bir proje yönetim süreci yürütmez. Bunun yerine proje yönetim ekibindeki görevliler ve ekip üyeleri tarafından koordineli bir şekilde ve birbirine paralel olarak projeyi yönetmektedir. Bu teknik sayesinde proje yönetim sürecinde herhangi bir hata ve eksikle karşılaşma durumunda başa dönmek yerine hatalar kolay bir şekilde tespit edilir, düzeltme ve iyileştirme çalışmaları yapılır. Bu da zaman ve emek kaybını önler.

 

  • Lean (Yalın) Proje Yönetim Tekniği: Yalın proje yönetim tekniği, projenin gereksiz unsurlarını ve etkenlerini tespit ederek onları projeden çıkarmaya yönelik kullanılan bir proje yönetim tekniğidir. Asıl amaç, projeyi yalınlaştırarak proje hedeflerine doğru bir şekilde ulaşmaktır. Ayrıca bu teknik, proje ekibinin hatasız ve herhangi bir gereksiz unsura uğramadan doğrudan proje için çalışmasına olanak tanır. Yalın proje yönetim tekniği, hem zaman hem de kaynak tasarrufu için tercih edilmektedir. Bu sayede, proje sürecinde oluşabilecek herhangi bir zaman ve kaynak israfının önüne geçecektir ve projenin verimini artıracaktır. Yalın proje yönetim tekniği, minimum kaynak ve zamanla maksimum müşteri deneyimi kazanmak için tercih edilebilir.

Kurumsal Firmalar için Proje Yönetiminin Önemi

Kurumsal firmalar için artan talep ve rekabet karşısında hızlı davranmak oldukça önemlidir. Bunun için planlı ve sistematik çalışmak en önemli önlemlerden biridir. Hızla artan projeler için proje yönetimi nedir ve nasıl yapılır firma tarafından doğru bir şekilde bilinmesi ve uygulanması gerekir. Ya da bunun için destek olması firmaya fayda sağlayacaktır. Proje yönetim sürecinde doğru tekniklerin kullanılmasının kurumsal firmalar için pek çok faydası vardır. Doğru teknikler sayesinde firma proje yönetimini doğru ve hedeflerine ulaşmış bir şekilde tamamlayacaktır. Aynı zamanda proje yönetiminin sistematik ve planlı bir şekilde yürütüldüğü bir firmanın müşteri deneyimi ve rakiplerine karşı pazarda rekabet avantajı kazanması oldukça mümkündür. Proje yönetimi yalnızca koordineli çalışmak için değil, zaman, finans ve kalite yönetimi için de oldukça önemlidir. Bu sebeple proje yönetimi, kurumsal bir firma için birçok alanda önemlidir.

Proje Yönetimi Aşamaları

Bir projenin belirli bir plan, şema ve bir program dahilinde proje hedeflerine göre önceden hazırlanması gereken planlama, örgütleme gibi denetim faaliyetleri proje yöntemini meydana getirir. Bu sebeple, proje yönetiminin bazı aşamaları vardır.

 

Bu aşamalar ise;

  • Projeyi Başlatma: Bu aşamada, projenin başlangıcı yer almaktadır ve bu aşamanın amacı, projeyi geniş bir düzeyde tanımlamaktır. Bu aşama genellikle bir iş vakasıyla başlar. Bu adımda, projenin uygulanabilir olup olmadığı ve üstlenilmesi gerekip gerekmediği tespit edilir. Ayrıca başlatma aşamasında mevcut bulunan operasyonlar gözden geçirilerek incelenir. Bu sayede, projenin ihtiyaçları tespit edilerek hedeflere uygun aksiyon adımları alınır. 

 

  • Proje Planlama: Bu aşamada, herkesin izleyeceği bir yol haritası oluşturulur ve proje için hedeflerin belirlenmesi ile başlar. Planlama ekibi seçilerek oluşacak ürünleri tanımlar ve iş yapısını oluşturulur. Aynı zamanda bu aşamada proje yönetimi için gerekli kaynakların planlanmasını yapılır ve listelenir. Zaman çizelgesi hazırlanır, maliyet ve bütçe planlaması da yapılmaya başlanır. Ayrıca bu adımda proje yönetimi için risk planlaması yapılarak oluşabilecek herhangi bir hata ve eksiklik durumunda planlı bir şekilde telafi edilir.

 

  • Proje Yürütme: Bu aşama, verilerin geliştirildiği ve tamamlandığı aşamadır. Durum raporları ve toplantılar, geliştirme güncellemeleri ve performans raporları gibi bu süre zarfında pek çok adım bu aşamada gerçekleşir. Yürütme aşamasında insanlar, kaynaklar ve ekipler belirlenir, aynı zamanda proje aktivitelerini proje yönetim planına uygun şekle getirir. Proje yürütme aşamasında, takım geliştirilir, kaynaklar tamamlanır, proje yönetim planları yürütülür ve durum toplantıları gerçekleştirilir.

 

  • Proje İzleme ve Kontrol Etme: Göstergelerin toplanması sonucu veri elde etme aşamasıdır. İzleme ve kontrol etme aşamasında proje ilerlemesini ve performansını ölçmek, aynı zamanda olan her şeyin proje yönetim planıyla uyumlu olması sağlanmaktadır. Çeşitli kıyaslamalar yapılarak olası durumlara karşı önlemler alınır. Bu aşamada, proje ile ilgili detaylar incelenerek proje yönetim planı ile karşılaştırılır ve gerekli kontroller ile birlikte düzeltmeler yapılır. 

 

  • Proje Kapanışı: Kapanış adımı, projenin tamamlanmış olduğu son aşamadır. Projede özel olarak çalışmak üzere işe alınanlar ile bu aşamada sözleşmelere son verirler. Proje yönetimi için yapılmış tüm sözleşmeler bu aşamada kapatılır. Tüm aktiviteler tamamlanır ve ekip üyeleri tanınır ve katkılarından dolayı teşekkür edilip veda edilir. 

Proje Yönetimi Ajansı Ne Yapar?

İşletmelerin son dönemde iş yoğunlukları artmaktadır. Her departman kendi içinde yoğunluğu ve iş yükü ile ilgilenmektedir. Bu sebeple, proje yönetimi için dışarıdan destek almak işletmeler için faydalı olacak, yoğun ve karmaşık olan iş yükünü hafifletecektir. Bir proje yönetimi ajansı için proje yönetiminin nasıl çalıştığını anlamadan önce, tam olarak neyden, hangi departmandan ve sorumlu olduğunu kavramak önemlidir. Bunun beraberinde proje yönetim ajansı, çeşitli pazarlama stratejilerini araştırarak işletmeye ve projeye en uygun olan stratejiyi seçerek kampanyalarını geliştirir ve müşteriler ile ilgilenir.

 

Proje yönetim ajansları, pazarlama segmentlerine odaklanırken aynı zamanda marka geliştirme, içerik pazarlama, sosyal medya geliştirme, e-mail pazarlaması ve kriz iletişimi gibi hizmetler ile projenin yönetimi ve tanıtımı için hizmetler sunar. İzmir dijital pazarlama ajanslarından bu hizmetleri almak işletmeler için faydalı olacaktır. Argeart Dijital Pazarlama Ajansı olarak sağladığımız çeşitli hizmetlerin yanı sıra, proje yönetim hizmetimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçin.

sonsuz

birlikte keşfe çıkalım

Argeart ile tanışmak, bilgi almak ve çalışmak istiyorsanız bizi arayabilir veya iletişim sayfasından mesaj gönderebilir, adreslerimize bakıp bizi ziyaret edebilirsiniz.